Agritourism Farm Tour for Kindergarten “Mały Einstein”, Date: 01.06.2015